Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (GESS.PL Tomasz Przybylski, Jana Dekerta 49/11, 66-400 Gorzów Wlkp.).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

§1 Definicje

 1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Adres reklamacyjny: GESS.PL Tomasz Przybylski, Jana Dekerta 49/11, 66-400 Gorzów Wlkp.
 3. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem 4laps.pl/dostawa zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 4. Dane kontaktowe: GESS.PL Tomasz Przybylski, Jana Dekerta 49/11, 66-400 Gorzów Wlkp., e-mail: info@4laps.pl, telefon: 884 74 00 74
 5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem 4laps.pl/platnosc-i-dostawa
 6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 9. Klient OFNCHZ – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego. Brak zawodowego charakteru umowy mają umowy niemieszczące się w ramach dokonywanych codziennie czynności wynikających z przedmiotu działalności gospodarczej, który ci przedsiębiorcy wskazali w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 10. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 13. Kupujący – zarówno Konsument, Klient OFNCHZ jak i Klient.
 14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 16. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem 4laps.pl/platnosc-i-dostawa
 17. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 18. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 19. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 20. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 21. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 22. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 23. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem 4laps.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 24. Sprzedający:
  GESS.PL Tomasz Przybylski, Jana Dekerta 49/11, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP: 599-252-51-38, REGON: 080315626, GIODO: 23943/2016
  zarejestrowany i widoczny w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=f17758b4-98b1-4160-b485-7342ea0e68f4
  KONTO BANKOWE: 88 2490 0005 0000 4530 6586 2177
 25. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 26. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni na realizację zamówienia.
 27. Umowa – umowa sprzedaży rzeczy zawarta przez Kupujących.
 28. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 29. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 30. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 31. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 32. Karta Podarunkowa – bon towarowy wydany na okaziciela w formie papierowej z wypisanym kodem zakupowym, uprawniający do realizacji zakupu Produktów u Sprzedającego.
 33. Nabywca - osoba, która nabywa od Sprzedającego Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej Karty Podarunkowej.
 34. Użytkownik - Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej.

§2 Warunki ogólne

 1. Sprzedający świadczy usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy. Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów wysyłki przedmiotu umowy. Koszty te zostaną ustalone według aktualnie obowiązującej taryfy operatora, z którego usług korzysta Sprzedający i podane tuż przed złożeniem przez Kupującego zamówienia.
 5. Operatorem płatności jest BlueMedia S.A. i PayPal.
 6. Obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic
 7. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 8. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
  2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 9. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 10. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 11. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu 4laps.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
 12. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 13. Kupujący zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, w tym zabronionych przez przepisy prawa treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.
 14. Kupujący może zapisać się do Newslettera w celu otrzymywania od Sprzedającego na wybrany adres poczty elektronicznej informacji handlowych i promocyjnych. Usługa Newslettera jest bezpłatna i świadczona przez czas nieoznaczony. Kupujący może w każdym czasie odwołać zgodę na przesyłanie Newslettera poprzez wysłanie do Sprzedającego żądania usunięcia go z listy korzystających z subskrypcji.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. Termin realizacji zamówienia jest określony na karcie produktu i wynosi maksymalnie 90 dni roboczych. Dla zamówień złożonych z wielu produktów termin realizacji całego zamówienia jest taki jak na karcie produktu z najdłuższym terminem realizacji.
 3. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. dodanie do koszyka produktu;
  2. wybór rodzaju dostawy;
  3. wybór rodzaju płatności;
  4. wybór miejsca wydania rzeczy;
  5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 4. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia przez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 5. Termin realizacji zamówienia biegnie dla Konsumenta co do zamówienia płatnego za pobraniem od dnia złożenia zamówienia, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych od zaksięgowania wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 6. Zawarcie umowy z Klientem lub Klientem OFNCHZ następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 7. Termin realizacji zamówienia Klienta lub Klienta OFNCHZ płatnego za pobraniem biegnie od dnia zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych od dnia zawarcia umowy i zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego.
 8. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

§ 3a „Karta podarunkowa”

 1. Właścicielem Karty Podarunkowej jest Sprzedający. Nabywca lub Użytkownik jest dysponentem Karty Podarunkowej. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Sprzedającemu środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej nabywanej Karty Podarunkowej.
 2. Karta Podarunkowa uprawnia wyłącznie do zakupu wszystkich Produktów oferowanych w sklepach stacjonarnych Sprzedającego w Polsce lub w Sklepie.
 3. Nabywca jest uprawniony do nabycia Karty Podarunkowej o wartości nominalnej od 50,00 złotych do 200,00 złotych.
 4. Kartę Podarunkową można nabyć za pomocą każdego środka płatniczego akceptowanego przez Sprzedającego w siedzibie Sprzedającego lub w Sklepie.
 5. Nie jest możliwe nabycie Karty Podarunkowej przy użyciu innej Karty Podarunkowej.
 6. Klient i Klient OFNCHZ Kartę Podarunkową nabytą na odległość, w tym przez Internet może zwrócić w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny na zasadach opisanych w 4 Regulaminu.
 7. Poza przypadkiem opisanym w ustępie 6. niniejszego paragrafu Karta Podarunkowa nie może zostać zwrócona Sprzedającemu.
 8. Karta Podarunkowa ważna jest bezterminowo.
 9. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) ani w całości ani w części.
 10. Karta Podarunkowa może być użyta jednokrotnie. Nie jest możliwe nabycie Produktu lub Produktów za kwotę niższą niż kwota na którą opiewa Karta Podarunkowa. W przypadku chęci nabycia Produktów przy użyciu Karty Podarunkowej za kwotę wyższą niż kwota na którą opiewa Karta Podarunkowa, Użytkownik obowiązany jest do dopłaty różnicy wynikającej z ceny Produktu lub Produktów.
 11. Produkty kupione przy użyciu Karty Podarunkowej podlegają tym samym zasadom zwrotu, co Produkty kupione u Sprzedającego przy użyciu innego sposobu zapłaty z zastrzeżeniem zdania następnego. Zwrot środków za zwracane produkty zakupione przy użyciu Karty Podarunkowej w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w 4 Regulaminu nastąpi poprzez wydanie nowej Karty Podarunkowej w części ceny uregulowanej Kartą Podarunkową, a w zakresie pozostałej części ceny poprzez zwrot środków przy użyciu tej samej metody płatności, która została wybrana przy zapłacie.
 12. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Karty Podarunkowej. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na nową w przypadku jej kradzieży, utraty lub uszkodzenia.
 13. Reklamacje związane z zakupem oraz użyciem Karty Podarunkowej będą rozpatrywane przez Sprzedającego w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 (koszt dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), art. 34 ust. 2 (bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy) Prawa konsumenckiego.
 2. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres reklamacyjny lub wiadomość wysłana pocztą elektroniczną na e-mail: info@4laps.pl). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć np. na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub na formularzu dostępnym pod adresem https://4laps.pl/zwroty. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument odsyła lub przekazuje Sprzedającemu rzecz na Adres reklamacyjny, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Szczegółowa instrukcja zwrotu rzeczy dostępna jest pod adresem https://4laps.pl/strona/zwroty. W razie sprzeczności informacji pomiędzy danymi podanymi pod wskazanym w zdaniu poprzednim adresem elektronicznym a niniejszym Regulaminem, decydującą treść ma niniejszy Regulamin.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument odsyła rzeczy na własne ryzyko.
 8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano Sprzedającego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy przez Konsumenta. Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 11. Zwrotu płatności Sprzedający dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 14. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Klienta OFNCHZ, który zawarł ze Sprzedającym umowę sprzedaży rzeczy po dniu 31.12.2020 r.

§5 Rękojmia i Reklamacja

 1. Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów oraz Klientów OFNCHZ z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego za wady (rękojmia).
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionej u Sprzedającego rzeczy lub innego zastrzeżenia dotyczącego sposobu lub terminu wykonania zobowiązania albo innego rodzaju obowiązków przez Sprzedającego, Kupujący ma prawo do reklamacji.
 4. W celu wszczęcia procedury reklamacji wad fizycznych należy wykonać następujące kroki:
  1. Pobierz formularz reklamacji, wydrukuj go i wypełnij: formularz_reklamacji.pdf
  2. Zapakuj zwracany produkt w oryginalną folie, formularzem reklamacji i paragonem do paczki.
  3. Wyślij paczkę pocztową lub kurierską na nasz adres reklamacyjny: GESS.PL Tomasz Przybylski, Jana Dekerta 49/11, 66-400 Gorzów Wlkp.
  4. Po otrzymaniu przesyłki otrzymasz od nas mail potwierdzający jej odbiór.
 5. Pozostałe reklamacje należy składać na adres reklamacyjny lub adres e-mail podany w danych kontaktowych Sprzedającego podając czego dotyczy reklamacja i czego podmiot ją składający się domaga.
 6. W ciągu 14 dni kalendarzowych reklamacja zostanie rozpatrzona.
 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, sklep zwróci wszelkie poniesione przez Kupującego koszty transakcji.
 8. Zwroty kosztów transakcji realizowane są przelewem bankowym.
 9. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji.
 10. Sprzedający nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 11. Reklamacji nie podlegają:
  1. naturalne zużywanie się produktu
  2. uszkodzenia mechaniczne
  3. wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu
  4. odbarwienia
  5. przemoczenia
 12. W przypadku, gdy Sprzedający w terminie 14 dni nie ustosunkuje się do:
  1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  2. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  3. żądania usunięcia wady.
  - uważa się, że Sprzedający uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 13. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest ograniczona do dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.

§6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupującego jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są przez Sprzedającego jako administratora danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1; zwane dalej Rozporządzeniem) w celach:
  1. zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej Sklepu – jeśli osoba korzystająca ze Sklepu wyraziła na to odrębną zgodę na zasadach określonych w Polityce Plików Cookies obowiązującej na stronie internetowej Sklepu, (w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia),
  2. zawarcia i wykonania Umowy Sprzedającego z Kupującym (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia),
  3. rozpatrzenia reklamacji związanych z zawartymi umowami (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia),
  4. przyjmowania i obsługi innych niż określone w lit. „b” i „c”, zgłoszeń i zapytań kierowanych do Sprzedającego, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedającego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  5. przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na odległość, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami Prawa konsumenckiego, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedającego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  6. rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed nimi, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedającego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  7. umożliwienia korzystania z płatności elektronicznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedającego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  8. monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu przez Kupujących, pod kątem przestrzegania postanowień Regulaminu, a także rozwijania funkcjonalności Sklepu, poprawy działania świadczonych usług za jego pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedającego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  9. w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, poprzez dobór i wyświetlanie dostępnych Produktów Sklepu z uwzględnieniem aktywności i preferencji konkretnych Kupujących, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedającego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  10. prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedającego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  11. realizacji przepisów prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedającego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
  12. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Sprzedającym, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedającego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 3. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną np. formie Newslettera. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę na podstawie zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych. Dane będą przetwarzane wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia.
 4. Odbiorcami danych osobowych Kupującego mogą być:
  1. w przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, wybrany przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. w przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych, wybrany podmiot obsługujący powyższe płatności w Sklepie.
  3. podwykonawcom zapewniającym wsparcie techniczne Sprzedającego przy prowadzeniu Sklepu, w tym podmiotom świadczącym usługi hostingu, dostawcom oprogramowania do zarządzania Sklepem, dostawcom zapewniający oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną, agencjom marketingowym, dostawcom narzędzi diagnostycznych (np. związanych z ruchem na stronie internetowej Sklepu), z którymi Sprzedający zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  4. podmiotom współpracującym ze Sprzedającym w celu realizacji przez niego Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. adwokatom, radcom prawnym, doradcom podatkowym, księgowym, z którymi Sprzedający zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez Sprzedającego przez okres realizacji Umowy i do czasu jej prawidłowego rozliczenia, a nadto:
  1. do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z Umowy; obecnie ogólne terminy przedawnienia określone w art. 118 Kodeksu cywilnego wynoszą one 6 lat i 3 lata,
  2. przez czas niezbędny do rozpatrzenia sprawy w zakresie roszczeń dochodzonych przez Sprzedającego od Kupującego lub przez Kupującego od Sprzedającego,
  3. przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  4. w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania – do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu,
  5. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez Sprzedającego) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody.
 6. Kupującemu przysługuje prawo do żądania od Sprzedającego dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Kupujący ma również prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 8. Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Sprzedającego polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, będą przetwarzane wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania. Każdemu przysługuje prawo złożenia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym poprzez profilowanie, w każdym czasie.
 9. Kupującemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mającego siedzibę przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.
 11. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody.
 12. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Sprzedającego do potrzeb i zainteresowań Kupującego oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Sprzedającemu na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.
 13. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: 4laps.pl/polityka-prywatnosci

§7 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (4laps.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Prawa konsumenckiego.
 5. Sprzedawca informuje Kupującego o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji rzeczy poprzez m.in. złożenie przez Kupującego po zakończeniu procedury reklamacyjnej wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223 ). Informacje o sposobie pozasądowego rozwiązania sporu dostępne są na stronie https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Wykaz Stałych Sądów Polubownych dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu procedury reklamacyjnej jest bezpłatne. Ponadto, Sprzedający podaje łącze elektroniczne do unijnej platformy internetowej służącej do rozwiązywania sporów z Konsumentami (ODR): http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl